Náhradní plnění

Náhradní plnění je povinná forma podpory osob se zdravotním postižením (OZP). Povinnost je dána zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a týká se všech firem nad 25 zaměstnanců. Podíl OZP musí činit 4 % z celkového počtu zaměstnanců, tedy alespoň 1 OZP na 25 zaměstnanců.

Pokud jsou na straně vás jakožto zaměstnavatele překážky, které vám neumožňují OZP zaměstnat, musíte:

  • státu zaplatit odvod do státního rozpočtu,
  • případně využít jinou z možností forem náhradního plnění.

V případě, že nesplníte svůj povinný podíl, hrozí vaší firmě finanční sankce ve výši až 1 000 000 Kč.

Čtyři formy náhradního plnění

    1. Zaměstnání osob se zdravotním postižením

OZP můžete zaměstnat napřímo, což je nejjednodušší způsob. Ne vždy ale pracoviště nebo povaha povolání umožňuje osoby se zdravotním postižením zaměstnat. Na to se ale zákon neptá. V takovém případě musíte využít jinou formu náhradního plnění.

     2. Odběr zboží nebo služeb

Druhá forma náhradního plnění je výhodná pro obě strany a je jím odběr zboží a služeb a dalších firem poskytujících náhradní plnění. To jsou firmy, kde více než 50 % zaměstnanců tvoří právě OZP a působí na tzv. chráněném trhu práce.

Taková forma plnění je pro vás výhodná hlavně proto, že neplatíte povinné odvody do státního rozpočtu. Další výhodou je fakt, že peníze nedáte státu, ale např. chráněným dílnám, a věřte, že ty ocení vaše peníze více než stát.

     3. Finanční odvod do státního rozpočtu

V případě, že nevyužijete ani jedné z uvedených variant, jste povinni zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu. Zde ale nezískáte žádnou výhodu. Je to vlastně postih za to, že nezaměstnáváte OZP ani nevyužíváte formu náhradního plnění, která je státem určena na podporu zaměstnávání OZP.

Odvod činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla, a to za každou osobu. Aktuální výši průměrné mzdy v tomto období vyhlašuje MPSV v každoročním ohlášení.

     4. Kombinace forem náhradního plnění

Čtvrtou možností je kombinace tří výše zmíněných variant náhradního plnění. Zaměstnáte například jen 5 osob se ZP místo povinných 10 a k tomu nakoupíte zboží u firem spadajících pod chráněný trh práce.

Výše náhradního plnění v roce 2022

Při výpočtech vycházíme z průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku 2021, která činila 37 047 Kč.

Výše náhradního plnění pro nákup zboží nebo služeb

Na splnění povinnosti je třeba odebrat produkty v ceně 7násobku průměrné měsíční mzdy. To znamená, že v tomto ruce musíte nakoupit minimálně za 259 329 Kč za jednu OZP, kterou jste nezaměstnali.

Výše odvodu do státního rozpočtu

Odvod pro rok 2022 činí 92 617,50 Kč neboli 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za rok 2021 a za každou osobu se ZP, kterou jste nezaměstnali. Pokud tedy například zaměstnáváte 75 osob, ale žádnou osobu se ZP, odvedete státu 277 852,50 Kč.

Evidence náhradního plnění

Pokud poskytujete náhradní plnění, pak se vás týká elektronická evidence MPSV. Za jeden rok můžete dodávat zakázky formou náhradního plnění v maximální výši 28násobku průměrné měsíční mzdy (I. až III. čtvrtletí předchozího kal. roku) a za každou OZP, kterou zaměstnáváte.

Údaje, které nesmí v evidenci náhradního plnění chybět najdete na stránkách úřadu práce. Evidence náhradního plnění za rok 2022 a případné odvedení platby do státního rozpočtu se uzavírá k 15. únoru 2023.

Přejít nahoru