Sociální podnikání

 Naše firma dělá všechny kroky pro to, aby se stala sociálním podnikem. Níže jsou uvedeny všechny požadavky MPSV, které je potřeba splnit a naše firma je již splňuje.

MPSV definovalo indikátory (rozpoznávací znaky sociálního podniku), které by měly být pro firmy, hlásící se k sociálnímu podnikání, povinné.  Míří do pěti oblastí – sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

Sociálně prospěšný cíl

Sociálně prospěšným cílem naší společnosti je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce (převážně OZP, mezi našimi zaměstnanci najdete také pečující osoby, dlouhodobě nezaměstnaní, matky na rodičovské dovolené nebo osoby nad 50 let) a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

Sociální prospěch

 Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin

 • Naše firma zaměstnává více jak 80% zdravotně omezených nebo postižených osob.
 • Celkový počet zaměstnanců se v posledních letech pohybuje okolo 30 lidí, z toho více jak 80% zaměstnanců je zdravotně omezených nebo postižených.
 • Zaměstnáváme osoby těžko umístitelné na trhu práce, jako absolventy, dlouhodobě nezaměstnané nebo osoby předdůchodového věku.

Účast zaměstnanců na směřování podniku a zapojení do rozhodování o směřování podniku

Každý týden pořádáme porady vedení firmy, které se účastní vrcholový management, který probírá úkoly z minulé porady, baví se o činnosti firmy na další dny a týdny a do tohoto procesu zahrnuje také vedoucí směn a vedoucí kontroly, kteří mají možnost toto připomínkovat a doplňovat.

Z porady je vytvořen zápis, do kterého mají všichni zaměstnanci možnost nahlédnout a případně připomínkovat.

Pokud má nějaký zaměstnanec zájem se porady účastnit, tak po dohodě s managementem firmy je mu to umožněno s tím, že se jeho přítomnost zapíše do zápisu z porady. V průběhu porady může zaměstnanec připomínkovat a diskutovat rozhodnutí managementu. Na tyto připomínky je brán zřetel a všechny se individuálně diskutují a řeší. V případě úspory pro firmu nebo zlepšení podmínek je toto ohodnoceno mimořádnou odměnou a firma také vypisuje výběrové řízení na „nejlepší zlepšovák“, který je poté vybrán ze všech návrhů a finančně ohodnocen. Všechny návrhy jsou diskutovány a vhodné z nich se realizují.

Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s politikou kvality firmy, ve které je představen dlouhodobý cíl a strategie celé firmy. Tuto politiku pravidelně diskutujeme a připomínkujeme.

V průběhu roku se několikrát společně všichni scházíme. Příležitostí je mnoho, například výročí firmy nebo tradice jako jsou Vánoce nebo Velikonoce. Setkání začíná informacemi o úspěších firmy za uplynulé období, pokračuje informacemi o plánech a investicích do budoucna. Po úvodním slovu majitele firmy následuje diskuze, kde mají všichni zaměstnanci možnost otázek na vrcholové vedení firmy, ohledně připravovaných akcí atd. A poté následuje občerstvení a volná zábava.

Integrace a rozvoj zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů

 • Vedle samotného zaměstnání a podpory při vytváření stálých a správných pracovních návyků naše firma poskytuje osobám znevýhodněným i přiměřenou psychosociální podporu a usiluje o maximální rozvoj jejich potenciálu. Zaměstnancům se znevýhodněním je poskytována podpora ve smyslu personálního zabezpečení zohledňující jejich specifické potřeby. Tyto potřeby jsou identifikovány, popsány, následně je dohodnut postup, kterým tyto potřeby budeme naplňovat a zároveň je poté vyhodnocujeme a stanovujeme další cíle. Postup je popsaný ve vnitřním předpisu firmy. V naší firmě uplatňujeme demokratický styl vedení – zaměstnanci se spolupodílí na tvorbě směřování firmy, i když jednatel si ponechává svou odpovědnost v konečných rozhodnutích. Společnost umožňuje zaměstnancům ze znevýhodněných skupin vzdělávání dle individuálních možností.
 • V případě potřeby a zájmu jsme schopni a ochotni poskytnou zaměstnanci půjčku na splacení finančních závazků.
 • Každý nově nastupující zaměstnanec je ohodnocen v Dotazníku osobního rozvoje, který vyplní ve spoluprací s vedoucím pracovníkem. Na základě tohoto dotazníku je každému zaměstnanci individuálně nabídnuto školení – to se vybírá po dohodě s managementem firmy a na základě předpokladů a možností osobního růstu zaměstnance. Každý rok je dotazník vyplňován znovu, hodnocen postup zaměstnance, jeho výkony a znalosti a následně je opět nabídnut možný postup či školení.
 • Všechny zaměstnance pravidelně školíme na BOZP+PO. Toto školení zajišťuje externí školitel.
 • Pravidelně v průběhu roku probíhají odborná školení na strojové vybavení naší firmy, kterého se účastní všichni zaměstnanci, kteří s tímto vybavením pracují. Tato školení zajišťuje náš technolog a externí akreditované firmy.
 • Každý zaměstnanec má možnost využít příspěvku na kurzy cizích jazyků.
 • Všechna tato školení jsou zahrnuta v ročním plánu interních školení, který je volně přístupný všem zaměstnancům a na kterém mají možnost se podílet, připomínkovat a zároveň všechna školení na základě žádosti využít.

Ekonomický prospěch

Minimálně 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku

Naše firma reinvestuje více jak 90% zisku do rozvoje naší firmy. V loňském roce jsme pořídili například Toolbox, který usnadnil vydávání nástrojů zaměstnancům a zároveň dopomohl k lepší evidenci nástrojů. Zároveň se snažíme našim zaměstnancům zvelebit pobyt v práci – zrekonstruovali jsme kuchyňku, vymalovali šatny, pořídili stojan na kola s přístřeškem a provedli mnoho dalších inovací.

Nezávislost manažerského řízení na externím vlastníkovi

Naše firma má jediného majitele a jednatele a tím je pan Leoš Mallat.

 Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů

Tržby z prodeje výrobků a služeb tvoří více jak 90% našich celkových výnosů.

Environmentální prospěch

Naše firma používá úsporná svítidla, třídíme odpad (papír, plast, sklo, směsný odpad), používáme recyklovaný papír, používáme recyklované tonery do tiskáren, používáme oboustranný tisk v maximální možné míře, naši zaměstnanci dojíždějí do práce na kole, pěšky nebo hromadně jedním vozidlem, jelikož všichni naši zaměstnanci jsou z blízkého okolí firmy, usilujeme o minimalizaci spotřeby energie (zakoupili jsme kompenzační rozvaděč, který eliminuje výkyvy energie a zároveň šetří elektrickou energii cca o 20%) a mnoho dalšího.

Bohužel v našem odvětví nemůžeme používat ekologické materiály pro výrobu, ale snažíme se přírodě usnadnit vše tím, že používáme ekologicky odbouratelné kapaliny do našich strojů (oleje a emulze), zároveň používáme ekologicky šetrné konzervační kapaliny a pro naše výrobky používáme převážně opětovně použitelné plastové přepravky, které nám zákazníci vracejí a my jim do nich příště dáme nové výrobky. V případě papírových obalů používáme vždy jen recyklované obalové materiály (například kartonové krabice).

Místní prospěch

Orientace na lokální potřeby

Většina našich odběratelů i dodavatelů je místních, převážně z Královéhradeckého kraje. Nejzásadnějším místním odběratelem je pro nás firma Vapo spol. s r. o., která sídlí v Červeném Kostelci již od svého založení. Další místní firmou je například firma Hašpl a.s. se sídlem ve Velkém Poříčí nebo firma B.D.H. Kovo z Trutnova. Další velké firmy, se kterými spolupracujeme mají také svá sídla v Královéhradeckém kraji s tím, že mají rozšíření do celé Evropy – například firma Boltjes International spol. s r.o. je sesterskou firmou Boltjesu Serial, který sídlí v Nizozemí, firma Saviotechnics s.r.o. je dceřinou firmou Italské firmy, firma Trelleborg Boheima je pod záštitou firmy ze Švédska nebo vedení firmy Rieter CZ sídlí ve Švýcarsku a zároveň mají pobočku i v Číně.

Všichni naši odběratelé jsou uvedeni v záložce REFERENCE.

 Naše firma úzce spolupracuje se všemi našimi odběrateli, individuálně přistupují ke všem technologickým nebo kvalitativním nesrovnalostem a zároveň se snaží co nejvíce podpořit naše zaměstnance ve výrobě jejich výrobků – například individuální školení našich zaměstnanců na výrobu a kontrolu jejich výrobků, školení u nich ve firmě nebo individuální přístup při řešení reklamací. Takto spolupracujeme se všemi našimi odběrateli, například s firmou Vapo spol. s r.o., Boltjes International spol. s r.o., Rieter CZ s.r.o. nebo Trelleborg Bohemia.

Naši dodavatelé jsou také z Královéhradeckého kraje. Našimi nejvýznamnějšími dodavateli jsou firmy Ing. Petr Pchálek, IZOMAT s.r.o., Železářství Melichar – všichni z Červeného Kostelce. Dalšími velmi významnými dodavateli jsou firmy Solar spol. s r.o. z Jaroměře, firma Matezex spol. s r.o. nebo Ferona a.s. z Hradce Králové.

Spolupráce s místními aktéry

 • V nedávné době naše firma navázala spolupráci se Základní školou speciální v Náchodě, kterou navštěvují zdravotně a mentálně postižení a omezení žáci. V současné době se chystáme na exkurzi žáků k nám do firmy, kde je provedeme, ukážeme naše pracoviště a ukážeme jim, že se nemusí bát studovat i takový obor, jako je strojírenství.
 • V tomto roce je v plánu také beseda přímo ve škole, kam chceme vzít naše zaměstnance a pro děti chystáme malé předvánoční překvapení.
 •  Naše firma také podporuje místní dění tím, že přispívá finanční prostředky místním sborům dobrovolných hasičů, přispíváme na pořádání plesů a různých společenských akcí.

Zaměstnávání místních obyvatel

Všichni naši zaměstnanci jsou z místního regionu z okruhu cca 20 km od naší firmy.

Přejít nahoru